پرداخت ناموفق

مشترک گرامی

پرداخت شما ناموفق بود

درصورت کسر شدن مبلغ از حساب شما ، مبلغ فوق تا 72 ساعت به حساب شما باز خواهد گشت

در صورت نیاز سریع به اینترنت مجدد فرم پشتیبانی و درخواست شارژ را تکمیل نمایید

باتشکر از همراهی شما